باران…

یکشنبه,18 می, 2014 22:35

 

پشت این پنجره

به همان نقطه ای خیره شدم

که اولین بار تو را دیدم

باران میآمد و تو

در آن شلوغی

به من نگاه می کردی

و من در دلم

دعا می کردم

که  باران

هرگز بند نیاید

تنــــــــــــــهایم…

چهار شنبه,30 آوریل, 2014 5:12

 

bato-netsit 00010

 تنــــــــــــــهایم…

اما دلتنگ آغــوشی نیستم …

خــــــــــسته ام …

ولی به تــکیه گاهی نمی اندیشم …

چشمهایم تـــر هستند و قـــرمز…

ولی رازی ندارم …

چون مدت هاست …

دیگر کــسی را دوست نـــــدارم !!!

اين سه چيز …

سه شنبه,25 مارس, 2014 11:01

bato-netsit 00057

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست

بهترين اتفاق

دوشنبه,24 مارس, 2014 10:33

 

bato-netsit 00066

اگر یک تخم مرغ توسط نیروی بیرونی بشکند زندگی پایان می یابد .
اگر یک تخم مرغ توسط نیروی درونی بشکند زندگی آغاز می شود…….
بهترین چیز ها از درون اتفاق می افتند

به یادت هستم

دوشنبه,24 مارس, 2014 3:00

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر    

    به وسعت لحظاتی بنگر که به یادت هستم

bato-netsit 00032

محبت مادر

یکشنبه,23 مارس, 2014 14:33

bato-netsit 00031

چشمـــــــاטּ عروســـڪــم را مــﮯ گیـــرم

نمــﮯ خواهــم مثــل مـــטּ ببینـــב و حســرﭞ بڪــشـــב

مــﮯ ترســـم بهـــانـــﮧ گیــــر شـــوב…

خــدایـا لـج نکـن..!

قبـول کـن حـق با شیطـان بـود ؛ آدمـیانت قابـل پرسـتش نبـودن…..