بایگانی “دسته‌بندی نشده”

باران…

یکشنبه, 18 می, 2014

 

پشت این پنجره

به همان نقطه ای خیره شدم

که اولین بار تو را دیدم

باران میآمد و تو

در آن شلوغی

به من نگاه می کردی

و من در دلم

دعا می کردم

که  باران

هرگز بند نیاید

تنــــــــــــــهایم…

چهار شنبه, 30 آوریل, 2014

 

bato-netsit 00010

 تنــــــــــــــهایم…

اما دلتنگ آغــوشی نیستم …

خــــــــــسته ام …

ولی به تــکیه گاهی نمی اندیشم …

چشمهایم تـــر هستند و قـــرمز…

ولی رازی ندارم …

چون مدت هاست …

دیگر کــسی را دوست نـــــدارم !!!

اين سه چيز …

سه شنبه, 25 مارس, 2014

bato-netsit 00057

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست

بهترين اتفاق

دوشنبه, 24 مارس, 2014

 

bato-netsit 00066

اگر یک تخم مرغ توسط نیروی بیرونی بشکند زندگی پایان می یابد .
اگر یک تخم مرغ توسط نیروی درونی بشکند زندگی آغاز می شود…….
بهترین چیز ها از درون اتفاق می افتند

به یادت هستم

دوشنبه, 24 مارس, 2014

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر    

    به وسعت لحظاتی بنگر که به یادت هستم

bato-netsit 00032

محبت مادر

یکشنبه, 23 مارس, 2014

bato-netsit 00031

چشمـــــــاטּ عروســـڪــم را مــﮯ گیـــرم

نمــﮯ خواهــم مثــل مـــטּ ببینـــב و حســرﭞ بڪــشـــב

مــﮯ ترســـم بهـــانـــﮧ گیــــر شـــوב…

خــدایـا لـج نکـن..!

قبـول کـن حـق با شیطـان بـود ؛ آدمـیانت قابـل پرسـتش نبـودن…..