محبت مادر

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, 23 مارس, 2014 در ساعت 14:33

bato-netsit 00031

چشمـــــــاטּ عروســـڪــم را مــﮯ گیـــرم

نمــﮯ خواهــم مثــل مـــטּ ببینـــב و حســرﭞ بڪــشـــב

مــﮯ ترســـم بهـــانـــﮧ گیــــر شـــوב…

خــدایـا لـج نکـن..!

قبـول کـن حـق با شیطـان بـود ؛ آدمـیانت قابـل پرسـتش نبـودن…..No comments yet.

Leave a comment

*