بایگانی “محبت مادر”

محبت مادر

یکشنبه, 23 مارس, 2014

bato-netsit 00031

چشمـــــــاטּ عروســـڪــم را مــﮯ گیـــرم

نمــﮯ خواهــم مثــل مـــטּ ببینـــב و حســرﭞ بڪــشـــב

مــﮯ ترســـم بهـــانـــﮧ گیــــر شـــوב…

خــدایـا لـج نکـن..!

قبـول کـن حـق با شیطـان بـود ؛ آدمـیانت قابـل پرسـتش نبـودن…..